Znaczenie wieku XIX w dziejach narodu polskiego, jest całkowicie inne, niż to usiłuje dowieść oficjalna, urzędowa nauka historii. Przeraźliwym nonsensem jest powszechne twierdzenie, iż aktualna nędza naszego życia jest wynikiem między innymi tzw. „braku XIX wieku”. Wręcz przeciwnie: wiek XIX, a ściślej, lata 1815-1914, dały nam zastrzyk sił żywotnych, których uchronił naród od pewnej nieomal zguby i stworzył możliwości zniszczenia upiorów go wyniszczających, odrodzenia narodu narodu w nadchodzących przełomowych latach około r. 1950. Bez tego stulecia takim, jakim ono było, zamiast narodu, mielibyśmy dziś parę tylko milionów nędznych pariasów, budzących litość i odrazę.

Więcej...

Zapewne niewielu czytelników „Zadrugi” może powiedzieć coś bliższego o Stanisławie Szukalskim, artyście rzeźbiarzu. Chyba rok minął już od czasu kiedy osoba jego była sensacją dla prasy literackiej. Głuche milczenie, które po tym nastąpiło trwa do dziś. Jeżeli ktoś, przy jakiejś tam okazji wspomni o Szukalskim, co to się Stachem z Warty nazwał, to nie omieszka przy tym wymownym gestem palca wskazać na czoło, często nie bez wyrazu pewnego politowania dla tego „wariata” co to wszystkim tylko wymyśla i wymyśla. W ogóle, niekulturalny człowiek! Podobno świetny nawet rzeźbiarz, ale poza tym... Poganin! Świątynie pogańskie chciał w Polsce stawiać... Światowidy!..

Więcej...

W poprzednich numerach „Zadrugi” zestawiliśmy dane statystyczne dotyczące gospodarczego rozwoju Polski Odrodzonej. Cyframi udowodniliśmy niezbicie proces degradacji, któremu ulega nasze Gospodarstwo Narodowe.

Więcej...

Wszystkie personalistyczne koncepcje kulturalno-światopoglądowe niezależnie od swej nazwy i położenia geograficznego są w zasadzie takie same. Czy to będzie katolicyzm, czy buddyzm, czy też konfucjanizm, istota ich jest identyczna; polega ona na ograniczeniu zagadnienia i celu istnienia człowieka do jego sfery wewnętrznej, duszy; świat zaś zewnętrzny traktowany jest, jako zło konieczne. Małość – oto ich imię.

Więcej...

Zarysowaliśmy dotąd tendencje, jakie zaznaczają się w samorzutnym rozwoju form życia społecznego, pod naciskiem polskiej ideologii grupy. Wskazaliśmy, że naturalna ewolucja („ciąg harmoniczny”) tych form, zmierza do swojego ideału, określonego przez „Zadrugę” mianem bieguna atomistycznego, (jako że najbardziej istotnym znamieniem tego ideału, jest atomizacja społeczeństwa); biegun atomistyczny realizuje harmonię socjalną, tzn. stwarza zgodność między formalną i faktyczną strukturą społeczno-polityczną, a postawami duchowymi, ożywiającymi przeciętną społeczną. W miarę osiągania harmonii socjalnej, w obrazie społeczeństwa występują następujące jego najistotniejsze cechy:

Więcej...

Piotr Zimnicki w II numerze „Zadrugi” tak określił ideologię grupy: „Jeżeli możemy mówić o różnych wzorach kulturalnych, różnych typach kulturalnych, właściwych dla różnych narodów, dla odrębnych kulturalnie grup społecznych, to dlatego, że typ kulturalny wyodrębnionej grupy społecznej narodu, powstaje pod działaniem jemu tylko właściwych tradycyjnych treści duchowych, które w narodzie poprzez pokolenia zachowują swoje trwanie, znajdując siedlisko we wspomnianych na wstępie instytucjach społecznych, a mianowicie w panującym systemie religijnym, moralności, obyczajowości, zwyczajach, wychowaniu, tradycjach historycznych, kulturze narodowej itd., itd. Ogół tych tradycyjnych treści duchowych stanowi ideologię grupy”.

Więcej...

Dokonawszy sprecyzowania kilku nowych pojęć, jesteśmy wstanie wyjaśnić niektóre zjawiska z aktualnej polskiej rzeczywistości. Będzie to wstęp do dyskontowania wysiłku myślowego dokonanego przez nasz zespół na łamach „Zadrugi”.

Podstawą rozumowania są ogólne sformułowania teoretyczne, które miały miejsce w poprzednich numerach „Zadrugi”. Do nich też odsyłamy czytelnika, któremu dedukcje poniższe wydałyby się niejasne.

Więcej...

Każde działanie, jeśli ma być skuteczne musi być poprzedzone poznaniem warunków tego zamierzonego działania.
Zamknięcie bezdziejów Polski w stalowe ramy teorii da nam pewność, że nasz bunt przeciwko nim nie będzie ślepy, że zrodzony z tego buntu zarodek nowego życia, nie zostanie uśmiercony.

Więcej...

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος