W kwietniu 1939 roku ukazał się 18 numer pisma nacjonalistów polskich „Zadruga”. Cały nakład pisma wycofano jednak ze sprzedaży na skutek zajęcia go przez władze administracyjne na podstawie art 52 p. (1) Prawa prasowego z dnia 21.XI. 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 608) mówiącego, że: Powiatowa władza administracji, prokurator oraz sąd zarządzić mogą zajęcie druku, jeżeli zachodzi przestępstwo ścigane z urzędu i mogące pociągnąć za sobą konfiskatę.
Jako uzasadnienie konfiskaty podawano, iż w 2 artykułach kwietniowego numeru „Zadrugi” znalazły się zdania zawierające „cechy przestępstwa przewidzianego w art. 173 k.k.” wg którego: Kto publicznie lży lub wyszydza uznane prawnie wyznanie lub związek religijny, jego dogmaty, wierzenia lub obrzędy, albo znieważa przedmiot jego czci religijnej lub miejsce przeznaczone do wykonywania jego obrzędów religijnych, podlega karze aresztu do lat 2.
W konsekwencji cała treść numeru 18 (z wyjątkiem podlegających cenzurze zdań) znalazła się w wydaniu majowym „Zadrugi” sygnowanym jako nr 18-19, kwiecień-maj 1939. Do nowego numeru dołączono dodatkowo kilka nowych artykułów by zwiększyć jego objętość jak to czyniono w poprzednich zwykłych wydaniach podwójnych pisma.
Chcąc przedstawić pełną treść wszystkich „Zadrug” zdecydowaliśmy się na wznowienie obydwu numerów. Dla łatwiejszego odnalezienia tekstów, które spowodowały zajęcie pierwszej odsłony kwietniowego wydania „Zadrugi” lub nowo dodanych w numerze kwietniowo-majowym użyliśmy różnych kolorów czcionki i tak w numerze 18 użyliśmy odpowiednio: koloru czerwonego - do zaznaczenia treści które spowodowały konfiskatę numeru i nie mogły znaleźć się w kwietniowo-majowym wydaniu, koloru pomarańczowego - do zaznaczenia treści które nie zostały uwzględnione w piśmie o zarządzeniu zajęcia druku skierowanym do redakcji, a które mimo to nie pojawiły się w kwietniowo-majowym wydaniu. Zaś w numerze 18-19 użyliśmy: koloru zielonego - do zaznaczenia nowych treści w artykułach pochodzących z skonfiskowanego numeru 18. Teksty te redakcja zamieszczała w miejsce objętych cenzurą fragmentów pierwotnych. Kolor zielony użyty został również w przypadku 1 zmienionego i 1 dodanego podpisu pod artykułami.
Konfiskata pierwszej edycji 18 numeru „Zadrugi” była niewątpliwie konsekwencją wielomiesięcznej akcji niemalże całej międzywojennej prasy polskiej nawołującej z swych łamów do ocenzurowania lub zamknięcia pisma przez uprawione do takowych działań organa. Redakcja „Zadrugi” wspominała o tej sytuacji wielokrotnie we wcześniejszych numerach miesięcznika, zwracając uwagę, iż wobec niemocy intelektualnej w wykazaniu błędów w założeniach ideowych Zadrużan ich przeciwnicy sięgali po środki prawne zmierzające do zdelegalizowania pisma.

Jak z załączonego poniżej pisma wynika, numer kwietniowy „Zadrugi” został skonfiskowany. Niestety, ze względów od nas niezależnych nie mogliśmy wydać drugiego nakładu. Za niedostarczenie pisma – Naszych Szanownych Prenumeratorów i Czytelników mocno przepraszamy. Numer bieżący wydaliśmy w zwiększonej objętości za kwiecień i maj jednocześnie; obejmuje on treść numeru kwietniowego z usunięciem miejsc zajętych plus osiem dodatkowych stron. - Red.

Więcej...

W numerze 18 „Przeglądu Katolickiego” niejaki p. W. P. oburza się na to, że ceremonii poświęcenia nowego statku handlowego, czy wojennego nadano u nas nazwę chrztu i apeluje do „sfer morskich”, by przestały nadużywać tego terminu, jako że jedynie Kościół w swym zakresie i dla swych celów może się nim posługiwać.

Więcej...

Otwieramy rubrykę, w której będziemy zamieszczać nadesłane artykuły. Poglądy wyrażone w nich niekoniecznie muszą być zgodne z naszym stanowiskiem.
Redakcja

Więcej...

I. NA MARGINESIE TRAGEDII CZECH.
W numerze kwietniowym katowickiego miesięcznika literacko-artystycznego „Fantana”, Wilhelm Szewczyk rzucił garść uwag na temat tragedii czesko-słowackiej, mianowicie na ponurą rolę odegraną w tej sprawie przez Słowaków, a raczej jej obecnych przywódców, na nasze prądy, na ożywczy ruch słowiański w Czechach, dziś, niestety, zdławiony brutalną przemocą. Zastrzegając sobie zajęcie własnego stanowiska co do źródeł tragedii czeskiej, poruszonych zresztą w „Fantanie” nader ogólnikowo, podajemy z artykułu Szewczyka obszerniejsze wyjątki:

Więcej...

Chrystianizm zawiera w sobie zasadniczą sprzeczność. Z jednej strony wzywa się do krańcowego wyrzeczenia się, ofiarności, poświęcenia własnej osobowości człowieka, stawiając ideały osiągalne jedynie przy napiętej do ostateczności woli i rozpłomienionym do żaru uczuciu, z drugiej zaś strony drogą do tego stanu świętości nie jest ani heroizm wychodzący poza cel życia i osoby jednostki (zbawienie duszy), ani żaden z innych instynktów mocnych, zdobywczych, naturalnych u człowieka. Wprost przeciwnie chrystianizm odwołuje się do patologicznych cech natury ludzkiej, występujących wyraźnie u chorych i starców.

Więcej...

Na artykuł nasz zamieszczony w numerze 13 i 14 „Zadrugi” pt. „PRÓBA WSKRZESZENIA TRUPA” odpowiedział p. A. Niesiołowski w nr 12 „Kultury”. Odpowiedź zawiera rozmaitości, tylko nie podważa zasadniczych tez naszego artykułu.

Więcej...

Kilkakrotnie już wskazywaliśmy na łamach „Zadrugi” na próby, podjęte przez czynniki katolickie w Polsce, w kierunku ukrycia przed narodową opinią polską tych wydarzeń politycznych i najbardziej autorytatywnych wypowiedzi, znanych powszechnie za granicą, które mogłyby przyczynić się do obnażenia istotnych nurtów i tendencji, właściwych międzynarodowemu związkowi religijnemu, kierowanemu z Rzymu jednym ośrodkiem woli.

Więcej...

W dniu 23 kwietnia w „Instytucie Wyższej Kultury Religijnej” w Warszawie odbyło się zebranie, w czasie którego zabrał głos ksiądz nuncjusz Cortesi – według terminologii przyjętej w prawie międzynarodowym – ambasador państwa watykańskiego, akredytowany przy rządzie polskim.

Więcej...

H y m n d o  Ż y w i i

Żywio! Żywio straszliwa,
Matko istnienia brzemienna

Co Śmierci zwyciężasz złość.

Więcej...

Zamknięty został nowy rozdział historii Słowiańszczyzny. Naród Czeski stracił swój niepodległy byt państwowy, wchodząc w orbitę wpływów i oddziaływań obcego mu duchowo i etnicznie organizmu społecznego. Fala wrogiego germanizmu znowu oderwała potężny szmat ziemi rdzennie słowiańskiej. Fakt ten jest tym bardziej tragiczny, iż stało się to w sposób dla narodu hańbiący. Bo jeśli naród pierwszorzędnie zagospodarowany, o świetnie rozwiniętym przemyśle wojennym, posiadający przy tym liczebnie dużą, wyszkoloną i najnowocześniej wyposażoną armię – oddał się „pod opiekę” bez próby obrony, dobrowolnie w obronę, to fakt ten mówi sam za siebie. Dla nas, jako należących do tego samego pnia etnicznego, jest to szczególnie bolesne, nie mniej prawdę tę musimy otwarcie i głośno stwierdzić. Poczucie odpowiedzialności za losy narodu każe nam tak czynić.

Więcej...

Moi Drodzy!

Jesteście dla mnie drodzy, bo w ostatnich dniach, prawie w ostatnich godzinach męczeńskiego życia mojego syna daliście Mu dużo, dużo radości.

Więcej...

Leszka Poraj-Kuczewskiego poznaliśmy krótko przed jego śmiercią. Już ciężką chorobą przykuty do szpitalnego łóżka napisał do nas list pod wrażeniem treści lutowego numeru „Zadrugi”. Przedtem „Zadrugi” nie znał. W liście wyraził radość człowieka, który po długich i beznadziejnych poszukiwaniach znalazł wreszcie środowisko ideowe, które okazało mu się tak duchowo bliskie, że jakby własne. Radość Leszka Poraj-Kuczewskiego pojąć może tylko ten, kogo przez lata męskiego wieku trawił niezaspokojony głód Idei, brak, której odbiera człowiekowi wszelki sens życia.

Więcej...

Czas już dokonać rzutu myśli w dziedziny dalekie od zgiełku aktualności, od tego co stanowi barwność otaczającego nas życia. Dla ludzi, uważających, iż życie posiada swój sens, najwyższą aktualność i szczególną doniosłość powinien zaistnieć problem: gdzie znajduje się główny nurt historii, czy znajdujemy się w nim, a jeśli jesteśmy na peryferiach stawania się, jeśli nasze istnienia spalają się w ogniu nicości, co uczynić by własne życie ratować, jak włączyć je w rytm dziejów, poprzez trudy i śmierć, nieskończoność osiągnąć. Cała ta problematyka nie istnieje dla miernot fundujących świat duszy „na odwiecznych prawdach” małości; artykuł niniejszy, od początku do końca dla takich umysłowości będzie niepojęty.

Więcej...

Ideały wychowawcze katolicyzmu

Przed niedawnym czasem wpadła mi w ręce odezwa Komitetu Budowy Pomnika ks. Piotra Skargi w Grójcu, z której się dowiedziałem między innymi, że Skarga to „Wielki Człowiek, Wielki Polak, Świątobliwy Kapłan”.

Więcej...

Zdawać by się mogło, że katastrofa rozbiorów, jaką w XVIII wieku sprowadziło na Państwo Polskie urzeczywistnienie się ideałów katolicyzmu w życiu społecznym – winna była wywołać głęboką reakcję w świadomości Narodu. Że nastąpi głębokie przewartościowanie duchowe, gruntowna rewizja wszystkich zasad, jakie Pierwszą Rzeczpospolitą pchnęły na tory degradacji i straszliwego upadku. Tak być powinno, ale tak się jednak nie stało. Z Ust synów nie padła żadna klątwa na głowy haniebnej pamięci ojców i dziadów... Klątwa? Śmieszne! Gloryfikacja – oto słowo, najlepiej oddające charakter sądu przez jaki „polska” ideologia grupy kazała patrzeć następnym pokoleniom na swe dzieło: utracony, dzięki „niecnym” zaborcom raj epoki saskiej...

Więcej...

W pierwszych tygodniach wiosny kościoły chrześcijańskie obchodzą Wielkanoc, święto śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, centralnej postaci chrześcijaństwa, który jak głoszą kościoły z katolickim na czele przyniósł światu „prawdy wiekuiste”.

Więcej...

P i e ś ń  W o j n y

Jasny dziedzicu! Groźny Bożycu!
Obrońco nasz!

Słysz swego ludu śpiew! 

To my, to Twoja straż
Z bronią nas oto masz
Na Twych kapłanów zew.

Więcej...

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος