Od jednego z naszych czytelników na prowincji, otrzymaliśmy list, który poniżej zamieszczamy. Ponieważ sprawa jest nader aktualna, Redakcja w najbliższym nr zajmie wobec niej swoje stanowisko.
Redakcja.

Więcej...

W związku z aferą ks. Pudra wyłożyliśmy nasze stanowisko w 8-9 numerze „Zadrugi”.

To też mieliśmy niemało uciechy, gdy „Robotnik”, komentując je, przedstawił w świetle, z którego wynikało, iż „Zadruga” stanęła w obronie „wiary” katolickiej przeciw żydom. Jednym słowem „Zadruga” broni czystości symbiozy katolicko-polskiej, szczuje na żydów, którzy kosmopolityczno-nacjonalistyczne imperium watykańskie chcą opanować poprzez wgryzanie się w „owczarnię polską”.

Więcej...

Uroszczenie zręcznie ukryte w perswazji, dawniej popieranej rozpalonymi stosami, dziś w niemożności stosowania środków represyjnych, tylko żałośliwie wypowiadanej: „Nieszczęśnicy, odbieracie narodowi wiarę katolicką, a cóż mu w zamian dajecie, jeśli nie więcej, to równie wartościowego?” - ośmielamy się zakwestionować.

Więcej...

Dość często rozlegają się u nas głosy, iż typ gospodarczy, reprezentowany przez przeciętnego Polaka, jest obciążony „wadami” charakteru szlacheckiego. Mówi się również o pewnym podobieństwie naszej warstwy inteligenckiej do szlachty do szlachty, pomimo iż warstwa ta posiada dość znaczną domieszkę innych warstw, szczególnie chłopskiej. W powszechnym mniemaniu „wady” szlachetczyzny trwają dzięki temu, iż szlacheckość asymiluje wydobywające się na wierzch elementy, narzucając im swój styl. W ten sposób usiłuje się tłumaczyć nikłą sprawność gospodarczą naszego społeczeństwa. W artykule tym spróbujemy podważyć ten sąd. Twierdzimy bowiem, iż siła, która stworzyła typ agodpodarczego szlachcica nie jest związana ze stanem szlacheckim, tkwi poza nim. Dzięki temu, że historycznie biorąc, agospodarczość najdokładniej została urzeczywistniona w klasie panującej XVII i XVIII wieku, najzwyklej w świecie złączono ją nierozerwalnie z tą klasą.

Więcej...

Przeobrażenia w świecie zewnętrznym dokonywują się dzięki ideom ogólnym – wizjom podług których człowiek stara się urządzić świat. Idee ogólne zaś mogą być zakotwiczone w popędzie społecznym lub też mogą mieć podkład personalizmu.

Więcej...

Polska chwili obecnej, Polska radykalna O.N.R.-u dynamicznego, a wkrótce nawet superdynamicznego katolicyzmu, może się pochwalić przynależnością do rzędu narodów aktywnych, o światopoglądzie zaborczym i imperializmie na bardzo szeroką skalę. Na czym że się ten światopogląd opiera? Wiemy dobrze, że ideą i celem Narodu Angielskiego jest panowanie nad oceanami i koloniami, Narodu Niemieckiego, panowanie nad światem rasy nordyckiej, Narodu Rosyjskiego wywołanie światowej rewolucji proletariackiej. Japonii władztwo nad rasą żółtą i ewentualne władztwo nad światem.

Więcej...

Zakończenie

Na politykę wewnętrzną Polski, tak jak ona kształtowała się do r. 1926, należy patrzeć więc jako na samorodny, harmonijny rozwój, który pod naporem wewnętrznych sił zmierzał do swego ideału, jakim jest biegun tomistyczny, scharakteryzowany przez nas w poprzednich artykułach. Istota rozwoju polegała na tym, że przejawy życia zbiorowego oraz formy ustrojowe i polityka, stawały się coraz bardziej zgodne z polskim ideałem społeczno-politycznym, który bierze swe źródło w personalistycznych założeniach polskiej ideologii grupy. Realizowały się zasady tego ideału: postulat wolności jednostki oraz prymat jednostki wobec grupy. Gorzej było z zasadą miłości i sprawiedliwości; te – w atmosferze wzrastającej nędzy materialnej, przyjmowały postać chrześcijańskiej rezygnacji i biadolenia.

Więcej...

Napad Polaka Rafała Michalskiego na żyda księdza Pudra, poza faktem, który znajduje epilog w wyroku sądowym, odsłonił nam jeszcze jedną z wielu dróg polityki Kościoła Katolickiego w Polsce.

Więcej...

Uzbrojeni w aparaturę pojęciową „teorii rozwoju wewnętrznego Polski” możemy dopiero teraz postawić problem rozwiązania naszej rzeczywistości, która coraz bardziej brnie w ślepy zaułek. Dopiero teraz, po dokonaniu operacji poszufladkowania, uporządkowania, bagna polskiego życia, możemy postawić sobie pytanie, jak wyjść z wiekowego impasu, w jaki sposób dokonać poznane dzięki teorii, siły i opory, zetrzeć je i dokonać zmiany dotychczasowego nurtu naszych trzywiekowych bezdziejów oraz włączyć się, tym samym, do ogólnego rytmu nadchodzącej, nowej epoki dziejów ludzkości? Przystępujemy więc do naszkicowania problemu, zakładając, że Czytelnik zna dotychczasowy wykład „Zadrugi”.

Więcej...

Bez żadnych złudzeń, na trzeźwo oceniając rzeczywistość polską, zdajemy sobie sprawę z tego jak wielkim jest dystans duchowy pomiędzy „Zadrugą”, a resztą kierunków ideowych w Polsce.

Więcej...

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος