W drugim numerze „Zadrugi” umieściliśmy hasło: "Nacjonalisto! Czytając uważnie literaturę katolicką znajdziesz wytłumaczenie otaczającej Cię polskiej rzeczywistości. Słowa te przyszły mi na myśl, gdy czytałem wstępny artykuł pt. „Potęga czy doskonałość” w jednym z ostatnich numerów miesięcznika „Rodzina Polska”, wydawanego przez księży Pallotynów. Artykuł ten stara się wyjaśnić, co to jest idea narodowa polska i jakie powinny być cele naszego narodu. „Po co ma być państwo potężne, na co zdobywanie niepodległości, jaki najwyższy cel, dla którego Polska musi być chroniona i rozwijana?” Oto pytania, jakie stawiają autorzy artykułu. I odpowiadają wyraźnie: „potęga lub obrona państwa, państwo samo jest nie celem samym w sobie, lecz środkiem do celu daleko ważniejszego, jakim jest osiągnięcie doskonałości wewnętrznej przez człowieka, żyjącego w państwie...” „Bo jeśli celem człowieka jest wewnętrzny rozwój osobowości, to wszystkie formy życia społecznego... winny mu służyć”. „Celem narodu zewnętrznym jest służba idei sprawiedliwości międzynarodowej i stanie na jej straży; celem wewnętrznym jest wytworzenie takich form i warunków, ...by każdy członek narodu miał jak najlepsze warunki osiągnięcia doskonałości wewnętrznej (podkreślenie „Rodziny Polskiej”).

Więcej...

W poprzednich numerach „Zadrugi” sformułowaliśmy niektóre pojęcia ekonomiczne, mające swoje źródło w specyficznym kierunku rozwojowym naszego gospodarstwa. Możemy teraz spożytkować je do analizy pewnych koncepcji teoretycznych, które stają się aktualne. Mamy na myśli pracę p. Studentowicza pt. „Polityka gospodarcza państwa”, wydanej nakładem „Polityki” w roku ubiegłym. Praca ta może służyć, naszym zdaniem, jako dowód rozbieżności pomiędzy nurtem rzeczywistości, w świadomości podmiotów w tej rzeczywistości czynnych.

Więcej...

Sądzimy, iż czytelnik który uważnie przeczytał poprzednie numery „Zadrugi”, potrafiłby na własną rękę sformułować istotę antynomii dziejów Polski. Spróbujemy uczynić to wspólnymi siłami. Cóż więc jest istotą Drugiej Antynomii dziejowej czasokresu 1600-1950? W krótkim ujęciu będzie to mniej więcej tak:

Więcej...

Najwyższym celem człowieka zadrużnego jest służba wielkości, zaś wielkość widzimy w Narodzie. Przez oddanie wszystkich naszych myśli i nieustannego morderczego wysiłku mającego na celu pomnożenie wielkości Narodu spełniamy całkowicie nasze powołanie i usprawiedliwiamy sens naszego istnienia na ziemi.

Więcej...

System pomajowy

W poprzedniej części artykułu wyłożyliśmy ogólne zasady „ideologii państwowej”. Z kolei łatwo nam będzie w ich świetle rozpatrzeć fragment naszej najnowszej historii tzw. stosunki pomajowe od roku 1926 r. Istota tego okresu kryje się za gęstą zasłoną drugorzędnych, choć może barwnych, zdarzeń. Tylko opanowawszy myślowo mechanizm naszej historii lat 1600 – 1950, jesteśmy zdolni pojąć istotę tego co się dzieje w Polsce od 1926 roku. Ponieważ na łamach „Zadrugi” wyłożyliśmy tylko część ogólnej teorii rozwoju wewnętrznego Polski w czasokresie 1600-1950, więc też możemy na razie, wyjaśnić stosunki po roku 1926, tylko w pewnym aspekcie.

Więcej...

Kierunki rozwojowe po r. 1918. "Recydywa Saska".

Okres, w którym spełniony został polski ideał społeczno-polityczny – Epoka Saska, kończy się upadkiem państwa. Misterna konstrukcja budowli społecznej, dzieło dorobku historycznego z lat 1600 – 1800 – Katolicka harmonia socjalna wali się w gruzy. Następuje długi okres niewoli politycznej – wiek XIX. Znaczenie jego dla rozwoju życia polskiego omówił w numerze 2(4) „Zadrugi” Zygmunt Banasiak (art. „Wiek XIX w dziejach Polski”).

Więcej...

Uważająca się za nacjonalistyczną i w dodatku za nową, jako wyraz tendencji idącej epoki, aktualna myśl społeczno-polityczna tzw. narodowa nie ma za wiele wspólnego ani z nacjonalizmem, ani też z nowością; tyczy się to zarówno jej odłamów umiarkowanych, jak i najbardziej radykalnych. Jej nacjonalizm i istota jej nowości są tak brzemienne w znamiona nadchodzących czasów, tak młode i tak twórcze, jak młodą jest i twórczą wg „odwiecznych prawd” uorganizowana przed trzema wiekami w skończony system kulturowy – nasza ideologia grupy. W stwierdzeniu powyższym, wydającym się zapewne dziś w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o nastroje młodego pokolenia, co najmniej zbyt śmiałym, można i należy pójść, chcąc dotrzeć do prawdy, jeszcze dalej. I mianowicie. Teraz, gdy ideały polskości są coraz bardziej odczuwane i uświadamiane sobie, gdy coraz to pełniejszego nabierają wyrazu, i gdy pragnienia ich realizacji w formach zbiorowego bytowania coraz więcej potęgują się, to – tym więcej tracą one cechy dynamicznej, twórczej nowości i podobieństwa do nacjonalizmu; w tym większym stają antagonizmie do ducha czasów nowych, tym szybsze powodują zbaczanie Polski z historycznej drogi, na jaką dumnie wkroczyły inne narody. Tak więc, gdy polskość odnosi triumfy, gdy się dynamizuje i odradzają się jej gorąco umiłowane ideały, naród coraz bardziej weksluje na ahistoryczne bezdroża.

Więcej...

Mamy już więc 5 numerów „Zadrugi”. Efekt dłuższego wysiłku myślowego, a również dzieło niemałych trudów materialnej natury.

Specjalny charakter „Zadrugi”, pisma ideowego nakazuje spojrzeć krytycznie wstecz, by ocenić metodę i wyniki dotychczasowej pracy. Również Wasze, Czytelnicy, opinie, licznie nadsyłane życzliwe rady i krytyczne uwagi wziąć musimy pod uwagę, boć przecież dla Was to pismo wydajemy.

Więcej...

1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος