Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Zasięgi recydywy saskiej

Na marginesie podręczników do nauki historii dla szkół powszechnych i średnich

Srodze zawiódłby się ten, kto by usiłował szukać w dzisiejszych podręcznikach do nauki historii polskiej ujęcia jej w duchu narodowym, wolnym od sugestii zarządzających odwiecznymi prawami. Tylekroć reformowane w duchu państwowotwórczym podręczniki zmieniły się bardzo nieznacznie, w porównaniu z dotychczasowymi. Jak dawniej, tak i dziś, młodzież dzięki tym podręcznikom dalej wynosi ze szkół przekonanie, że Polak i katolik to jedno.

Więcej…

Towarzystwo Jezusowe interesuje się "Zadrugą"

Jezuici w obozie Rasistów?

Artykuł niniejszy jest odpowiedzią na niektóre zarzuty, wysunięte przeciw nam ze strony jezuickiego pisma „Wiara i Życie” z dnia 1. VI. br. Zanim mogliśmy wydać numer ukazał się następny numer „Wiary i Życia” (z dnia 15. VI. br.), w dalszym ciągu z nami polemizujący. O ile jednak poziom pierwszej polemiki, choć mocno niewybredny, był jeszcze możliwy do przyjęcia, to już następny wykracza poza wszelkie możliwe granice. Mimo tego, by nie być posądzonym o chęć usunięcia się od dyskusji, odpowiedź na pierwszą polemikę zamieszczamy, co do drugiej, zawierającej szereg najrozmaitszych insynuacji i formalnych obelg, rezerwujemy sobie zajęcie innego stanowiska. - Red.

Więcej…

Feminizacja literatury polskiej

Recydywa saska, ogarniając z wolna i niedostrzegalnie coraz szersze kręgi życia polskiego, znaczy swój pochód potęgującą wciąż degradacją poszczególnych jego dziedzin. Ten proces rozwijania się ciągu harmonicznego tu i ówdzie, co bystrzejsze jednostki dostrzegają. Czują, że coś jest źle – a dlaczego jest źle? Jaka przyczyna? To dla umysłu, wyhodowanego w „polskiej” ideologii grupy jest niedostępne (por. art. „Fikcje błędów i wad” w nr 2 „Zadrugi” z r. 1937). Zilustrujemy to na poniższym przykładzie.

Więcej…

Bezdroża

Bezsens człowieczego istnienia ustaje dopiero wówczas, gdy włączamy je w jakiś system wyższy. Wierzymy, iż jest nim w naszej epoce tylko naród, w którym jednostka uwiecznia swoją istność. Tak więc heroiczna postawa wobec bytu nadaje sens okruszynie życia zamkniętej w indywiduum.

Więcej…

***

Mamy już więc 5 numerów „Zadrugi”. Efekt dłuższego wysiłku myślowego, a również dzieło niemałych trudów materialnej natury.

Specjalny charakter „Zadrugi”, pisma ideowego nakazuje spojrzeć krytycznie wstecz, by ocenić metodę i wyniki dotychczasowej pracy. Również Wasze, Czytelnicy, opinie, licznie nadsyłane życzliwe rady i krytyczne uwagi wziąć musimy pod uwagę, boć przecież dla Was to pismo wydajemy.

Więcej…

Ideał społeczno-polityczny w świetle polskiej ideologii grupy (I)

Gdybyśmy każdy artykuł w „Zadrudze” rozpoczynali od wskazania na wagę i doniosłość wpływu jaki ma ideologia grupy na tok stawania się rzeczywistości narodu w warunkach historycznych to i bodaj wtedy czytelnik nie miałby prawa obwiniać nas o zbyt uporczywe powtarzanie się i przesadę w traktowaniu tego problemu. Tak ważny on jest, a tak ogólnie u nas niedoceniany.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος