Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Przeobrażenia światopoglądowe w Niemczech

Ustosunkowanie się prasy polskiej do przejawów dynamiki sąsiednich narodów twórczych, do zagadnień, wymagających większego wysiłku, jest prawie zawsze krytyczne. Nie odpowiadają opinii publicznej: rozbudowa przemysłu w Rosji Sowieckiej, zużytkowanie wszystkich odpadków w Niemczech, oddanie masła na dozbrojenie armii itd., itd. To też krytyczne stanowisko jednego z naszych publicystów do książki Petrasa pt. „Post Christum” (Koniec chrześcijaństwa) było bodźcem dla mnie do zapoznania się z nią.

Więcej…

Argumenty zaczerpnięte od germanofila

„Zadruga” stała się modna w prasie polskiej. Atakują ją wszyscy, ci z lewa i ci z prawa. Ataki są coraz cięższe i coraz „poważniejsze”.

Dla przykładu, weźmy choćby artykuł dr. Szczepana Szydelskiego, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza, pt. „Zadruga chce być głośną”. („Wiara i Życie” nr 4 z 15 lutego 39 r.) - gdzie o zgrozo, zarzuca nam on ignorancję, nieuctwo i płytkość” w rzeczach pogańskich.

Więcej…

Ciąg harmoniczny

W postawieniu zagadnienia o przebudowie psychiki polskiej i o odsunięciu czynników prowadzących do wyniszczenia sił żywotnych narodu, sprawa Kościoła katolickiego musi być wyraźnie określona. Katolicyzm wywarł zasadniczy wpływ na ukształtowane się duszy zbiorowej Narodu Polskiego jeszcze przed wiekami. Symbioza wiekowa katolicyzmu z duszą Narodu Polskiego stworzyła już zupełnie swoisty typ polaka-katolika. Gdybyśmy porównali obecną psychikę zbiorową Narodu Polskiego do matrycy, na której jest wypisana pewna treść, a pokolenia polskie, które przechodzą przez wieki historii – do białych kart papieru, to stwierdzimy, że każdej karcie treść owej matrycy zostaje odbita.

Więcej…

Polityka wewnętrzna Polski niepodległej (szkic II)

Często spotyka się w publicystyce sądy, jakoby ustrój polityczny Polski Niepodległej do r. 1926, oparty na zasadnie nowoczesnej demokracji typu francuskiego, był w naszych warunkach ustrojem „na wyrost”. Pojęcie „na wyrost” ma oznaczać, że wskutek rozmaitych przyczyn Polacy „nie dorośli” jeszcze do rządów pełnej demokracji. Wskazuje się przy tym na zbyt niski poziom kultury politycznej, brak wyrobienia państwowego i inne, tym podobne, dowody naszego „niedorozwoju” duchowego, wobec wymogów, którym społeczeństwo musi odpowiadać by mogło oprzeć swoją organizację państwową na zasadach integralnej demokracji.

Więcej…

Na zakręcie historii

Uzbrojeni w aparaturę pojęciową „teorii rozwoju wewnętrznego Polski” możemy dopiero teraz postawić problem rozwiązania naszej rzeczywistości, która coraz bardziej brnie w ślepy zaułek. Dopiero teraz, po dokonaniu operacji poszufladkowania, uporządkowania, bagna polskiego życia, możemy postawić sobie pytanie, jak wyjść z wiekowego impasu, w jaki sposób dokonać poznane dzięki teorii, siły i opory, zetrzeć je i dokonać zmiany dotychczasowego nurtu naszych trzywiekowych bezdziejów oraz włączyć się, tym samym, do ogólnego rytmu nadchodzącej, nowej epoki dziejów ludzkości? Przystępujemy więc do naszkicowania problemu, zakładając, że Czytelnik zna dotychczasowy wykład „Zadrugi”.

Więcej…

U podstaw światopoglądu

Często się słyszy zdanie, pochodzące z kół katolickich, że jest profanacją nadawanie nazwy „święto” uroczystościom świeckim, np. „święto narodowe”, „święto morza”, „święto gór” itp., gdyż nazwa ta jakoby przysługuje jedynie uroczystym obchodom tajemnic chrześcijańskich. Oburzenie to jest, co najmniej, nie uzasadnione.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος