Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka

Jesteśmy nacjonalistami, bo cel nasz ostateczny upatrujemy w narodzie.
Zgłodniali jesteśmy Wielkości – Wielkość Narodu jedynie głód nasz zaspokoi.

Co napisali

MOTTO:
Panowie w Ziemiańskich, Szwajcarskiej czy Swann'ie
Nadpolitycy szepczecie tajemnie co dnia
Że wiecie, krzyczycie w krasomówczej wenie
co, kto – to mniejsza, grunt kto stoi za.

 

Pierwsze miejsce poświęcić wypada temu, który o nas najwięcej napisał – p. M.K., tym bardziej, że jest to jeden z czołowych publicystów obozu katolicko-narodowego.

Więcej…

Teoria działań reformistycznych

Zanim przejdziemy do omówienia jednego z następnych z kolei ogniw teorii rozwoju wewnętrznego Polski w czasokresie 1600-1950r., streścić najpierw musimy pokrótce rozważania dotychczasowe na ten temat. (Patrz 1 i 2 nr „Zadrugi”).

Więcej…

Bibliografia Zadrużna

Zawiera pozycje drukowane lub jako maszynopisy publicznie dostępne. Przyjęliśmy założenie, że będą tu umieszczone także artykuły, ale w miarę postępów w opracowaniu bibliografii. W obrębie dorobku każdego autora prace podajemy w układzie chronologicznym - wg kolejności ich pierwszego wydania. Uważamy, że w ten sposób łatwiej jest przedstawić dzieje oddziaływania myśli, zwłaszcza, że wydanie niektórych prac następowało znacznie później niż ich napisanie. Do opisu bibliograficznego stopniowo będzie dodawana adnotacja informująca o treści i znaczeniu danej pozycji.

 

A. Prace teoretyków i publicystów ruchu zadrużnego

Brueckman Józef
Widzenie świata i sensu życia, Wrocław 2005, na prawach rękopisu, nakładem Autora.

Stachniuk Jan
Kolektywizm a naród, Poznań 1933
Heroiczna wspólnota narodu – kapitalizm epoki imperializmu a Polska, Poznań 1935
Państwo a gospodarstwo, geneza etatyzmu w Polsce, Warszawa 1939
Dzieje bez dziejów, Warszawa 1939, wyd. Zadruga, Wrocław 1990, wyd. Toporzeł [reprint wydania I-go]
Zagadnienie totalizmu, Warszawa 1943 [druk konspiracyjny nakładem Stronnictwa Zrywu Narodowego. Na stronie tytułowej maskujący błędny autor i tytuł: L. Petrażycki Psychologia emocjonalna], Wrocław 1991, wyd. „Toporzeł” – reprint fotooffsetowy wyd. I-go.
Człowieczeństwo i kultura, Poznań 1946 Nowy Jork 1993 (z przedmową W. Nowackiego) Wrocław 1996, wyd. „Toporzeł” (wyd. II-gie krajowe, z przedmowami Zbigniewa Adamskiego i A. Wacyka)
Walka o zasady – drugi front III Rzeczypospolitej, Warszawa 1947, b. w.
Wspakultura, Warszawa 1948
Chrześcijaństwo a ludzkość, Wrocław 1996, wyd. Toporzeł
Droga rewolucji kulturowej w Polsce, Wrocław 2006, wyd. „Toporzeł”,(z przedmową A. Wacyka z 1988r.)
Mit słowiański, Wrocław 2006, wyd. „Toporzeł”,( wstęp A. Wacyka z 1971r.)

Wacyk Antoni
Kultura bezdziejów, Szkocja 1945, b. w.[Nakładem autora]
Jan Stachniuk 1905-1963. Życie i dzieło, t.1, t.2, t.3, Wrocław 1976, 1978, 1984, Dział Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Kserokopia w zbiorach Stowarzyszenia „Niklot”.
Mit polski Zadruga, Wrocław 1989 maszynopis powielony [nakładem autora], Wrocław 1990 maszynopis powielony [nakładem W. Kwaterniaka „Unibora z Londynu”] Wrocław 1991 wyd. I Wydawnictwo Toporzeł
Filozofia polska - Zadruga, Wrocław 1994, wyd. „Toporzeł”
Na pohybel katolictwu – Zadruga, Wrocław 1995, wyd. „Toporzeł”
O polski charakter narodowy - Zadruga, Wrocław 1995, wyd. „Toporzeł”

 

B. Opracowania naukowe i popularne, publicystyka

Grott Bogumił Religia cywilizacja rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka, Kraków 2003, wyd. Nomos.
Podstawowa dzisiaj monografia życia i poglądów twórcy Zadrugi. Zawiera też rozdział przedstawiający oddziaływanie idei zadrużnej w Polsce po 1989r.

Tenże: Stachniuk Jan, w: Polski Słownik Biograficzny.
Hasło zawierające zwięzły życiorys twórcy Zadrugi wraz z bibliografią.

Kossak Szczucka Zofia Pod dyktandem Berlina, Warszawa 1942.
Konspiracyjnie wydana broszura będąca paszkwilem na Stachniuka, jego twórczość i środowisko. Wyznawany przez autorkę (skądinąd zdolną pisarkę) katolicyzm odebrał jej w tym wypadku zdolność obiektywnego sądu. Podaje kilka informacji całkowicie nieprawdziwych (np. jakoby „Dzieje bez dziejów” były plagiatem „Mitu XX wieku” Rosenberga), świadczących o zwykłej nieznajomości tematu. Druk rzadko dostępny, głównie w bibliotekach naukowych.

Koźniewski Kazimierz Obcy - Stoigniew Bogorzeł - dzieje żadne, ale tragiczne, w: tenże Przekorni, Warszawa 2000.
Stworzona przez PRL-owskiego dziennikarza i wieloletniego współpracownika Służby Bezpieczeństwa próba opisu idei i działalności Jana Stachniuka z punktu widzenia lewicowo-liberalnego inteligenta.

Majchrowski Jacek Szkice z historii polskiej prawicy politycznej II Rzeczypospolitej, Kraków 1986.
Praca zawiera krótkie omówienie poglądów „Zadrugi”, „Szczepu Rogatego Serca”, zespołu pisma „Demiurg” i środowiska Władysława Kołodzieja.

Okraska Remigiusz W kręgu Odyna i Trygława, Biała Podlaska 2001, wyd. „Rekonkwista”.
Jest to zmieniona wersja pracy mgr obronionej przez Autora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w 2000r. Zawiera opis zjawiska ruchów i idei neopogańskich w obrębie cywilizacji Zachodu (w tym skrótowe przedstawienie Nowej Prawicy i Tradycjonalizmu Integralnego), ze szczególnym uwzględnieniem Polski XIX – XX w. Na wklejce kilkadziesiąt ilustracji.

Piotrowski Mirosław Serwilizm czy służba idei?, Lublin 1994.
Biografia polityczna Feliksa Widy-Wirskiego i Zygmunta Felczaka, działaczy w pewnym okresie swojej aktywności współpracujących ze Stachniukiem (m.in. w ramach Stronnictwa Zrywu Narodowego). Pomimo wyraźnej niechęci katolickiego autora do środowiska zadrużnego praca jest bardzo rzeczowa i zawiera dużo wartościowego materiału. Zwraca uwagę jasne rozróżnienie postawy politycznej i osobistej obu działaczy, często wymienianych razem i – nie do końca słusznie – traktowanych łącznie.

Potrzebowski Stanisław Zadruga - eine voelkische Bewegung in Polen, Bonn 1982.

Radzikowski Michał W poszukiwaniu zagubionego człowieczeństwa. Istota przesłania Jana Stachniuka, „Trygław”1999, nr 3.

Siedliński Radosław Człowiek, mit kultura. Filozofia społeczna i historiozofia Jana Stachniuka, Toruń 2008, wyd. Adam Marszałek.

Simpson Scott Native Faith. Polish neo-paganism at the brink of 21st century, Kraków 2001.

Skoczyński Jan Neognoza polska, Kraków 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tomasiewicz Jarosław Religia naród i państwo w neopogańskiej filozofii Jana Stachniuka, „Trygław” 1997, nr 1.

Tenże: Leben ist Kampf. Jan Stachniuk und die Gruppe Zadruga, „Junges Forum“ 1991, 3-4.

Problem mniejszości narodowych w Polsce

Prasa codzienna jest zapełniona alarmami, stwierdzającymi niepokojące zjawisko na odcinku stosunków asymilacyjnych w Polsce. Stwierdzono mianowicie, że młode pokolenie niemieckie, zamieszkałe w rejonie Łodzi, a wywodzące się z imigrantów, którzy przed stu i więcej laty osiedlili się na polskiej ziemi, staje się na nowo niemieckie, aczkolwiek ojcowie tego pokolenia uważali się za stuprocentowych Polaków. Mamy więc do czynienia z zjawiskiem niezrozumiałym dla spójności narodu i dla potęgi państwa wielce niebezpiecznym. Jeżeli bowiem jednostki, które urodziły się Polakami, stają się w środowisku polskim i w ramach państwowości polskiej Niemcami, to wówczas o wchłonięciu przez naród mniejszości województw zachodnich, które składają się z urodzonych Niemców, nie może być mowy.

Więcej…

O przełom w literaturze

Literatura jest wiernym odbiciem tworzącego ją człowieka. Panujący w danej grupie społecznej typ kultury, kładąc swe piętno na całokształcie jej twórczości, decyduje tym samym o obliczu literatury.

Więcej…

Na zakręcie historii

Uzbrojeni w aparaturę pojęciową „teorii rozwoju wewnętrznego Polski” możemy dopiero teraz postawić problem rozwiązania naszej rzeczywistości, która coraz bardziej brnie w ślepy zaułek. Dopiero teraz, po dokonaniu operacji poszufladkowania, uporządkowania, bagna polskiego życia, możemy postawić sobie pytanie, jak wyjść z wiekowego impasu, w jaki sposób dokonać poznane dzięki teorii, siły i opory, zetrzeć je i dokonać zmiany dotychczasowego nurtu naszych trzywiekowych bezdziejów oraz włączyć się, tym samym, do ogólnego rytmu nadchodzącej, nowej epoki dziejów ludzkości? Przystępujemy więc do naszkicowania problemu, zakładając, że Czytelnik zna dotychczasowy wykład „Zadrugi”.

Więcej…
1937 - 1939 © ZADRUGA Pismo Nacjonalistów Polskich
Redakcja projektu www.pnpzadruga.pl - Odolan z Gostynia
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος